Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd Gminy / Sołectwa / Historia - zabytki / Sadowie

Sadowie

 

Sadowie - wieś w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski, w powiecie ostrowskim (województwo wielkopolskie). Leży na Wzgórzach Wysockich, które na terenie wsi sięgają 181 m n.p.m (wzniesienie Golgota). Liczy około 0,6 tys. mieszkańców.

Położenie - Położone przy drodze powiatowej Wysocko Wielkie-Mikstat, około 4 km na wschód od Ostrowa Wielkopolskiego, na szlaku turystycznym Gołuchów-Mikstat.

Historia - W starożytności obszar osadnictwa. Odkryto tu cmentarysko złożone z 19 kurhanów, z II okresu brązu tj. z lat 1500-1200 p.n.e. Sadowie znane jest od 1401 roku jako wieś prywatna, rycerska, przynależąca do parafii w Wysocku.

Zabytki

  • zespół klasztorny oo. Pasjonistów na wzgórzu Golgota, wybudowany w 1932 roku, ufundowany przez Bogdana Szembeka z Wysocka, sanktuarium Męki Pańskiej z nową (z roku 1999) Drogą Krzyżową, miejsce pielgrzymek,
    • kościół Męki Pańskiej,
    • klasztor Zgromadzenia Męki Chrystusa.
    - klasztow_w_sadowiu.jpg

- krzyz_w_sadowiu.jpg

Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu

Niniejsze opracowanie jest pierwszą próbą przypomnienia 50-letnich dziejów ochotniczej Straży Pożarnej w Sadowiu. Szczupłość materiałów historycznych będących w dyspozycji jednostki nie pozwala w pełni i szczegółowo udokumentować pół wiekowej działalności OSP na rzecz ochrony przeciwpożarowej w środowisku wiejskim.

Nie zachowały się dokumenty z pierwszych lat działalności jednostki. W tej sytuacji oparto się na wiadomościach zamieszczonych w „Kronice OSP", którą w lipcu 1964 r. założył ówczesny jej naczelnik Józef II Kaczmarek. Przez okres czterech następnych lat Kronika prowadzona była na bieżąco, a w późniejszym okresie zapisywano w niej tylko najważniejsze wydarzenia z życia jednostki.

W „Kronice OSP" podano, że jednostka założona zastała „w jedną słoneczną niedzielę sierpnia 1947 r." z inicjatywy Jana Dolaty z Westrzy, który pełnił funkcje komendanta rejonowego w gminie Wysocko Wielkie. Niedziele w sierpniu 1947 r.  przypadały na 3, 10, 17, 24 i 31 dnia tego miesiąca, Wybrano wówczas Zarząd w składzie: prezes - Franciszek Hądzel, naczelnik - Stefan Banasiak, skarbnik - Jan Sobczak i sekretarz - Leon Błaszczyk. Członkami OSP zostali: Zygmunt Banach, Józef Górski, Jan Gwizdal, Stanisław Hądzel, Kazimierz Juszczak, Augustyn Kiełb, Zdzisław Szewczyk, Stefan II Sufryd, Stefan Urbaniak. Na pewno nie jest to pełna lista pierwszych członków jednostki, ale tylko te nazwiska po 1 7 latach zachowały się w pamięci twórcy „Kroniki OSP".

Jednostka nic posiadała na stanie żadnego sprzętu gaśniczego i nie użytkowała żadnych pomieszczeń. Pierwszym jej przedsięwzięciem była organizacja dożynek wiejskich w 1948 r. Dożynki przyniosły znaczny dochód pieniężny za który „zakupiono sikawkę i niezbędny sprzęt". W tym samym roku na Walnym Zgromadzeniu z funkcji naczelnika ustępuje Stefan Banasiak, a jego następcą zostaje Marian Urbaniak „który jednak po roku przekazuje to stanowisko Stanisławowi Hądzlowi".

W ocenie autora „Kroniki OSP" koniec lat czterdziestych był „okresem świetności i rozwoju organizacji. Niewiele faktów zachowało się w pamięci członków jednostki odnoszących się do pierwszej połowy lat pięćdziesiątych naszego stulecia. W tym okresie niewątpliwie nastąpił zanik aktywności społecznej jednostki. Taka sytuacja dość często miała wówczas miejsce i po części wynikała ze zmian jakie zaszły w sytuacji organizacji ochrony przeciwpożarowej w naszym kraju.

W roku 1949 decyzją władz państwowych rozwiązany został Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który zrzeszał większość istniejących w kraju OSP. Rozwiązanie Związku nastąpiło niewątpliwie z przyczyn politycznych. Kilka miesięcy później wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lutego I 950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji (Dz. U z  1951 r. Nr 50, poz. 404), która wprowadziła nowe zasady i pozycję prawno - społeczną staży pożarnych. Ustawa powoływała do życia Komendę Główną Straży Pożarnych będącą centralnym organem państwowym do spraw ochrony przeciwpożarowej. Przy prezydiach wojewódzkich i powiatowych rad narodowych utworzono komendy straży pożarnych, które jako organy terenowych władz administracji państwowej stanowiły fachowe kierownictwo i nadzór nad ochroną przeciwpożarową na terenie województwa i powiatu.

W maju 1951 r. opublikowano wzorcowy statut ochotniczej straży pożarnej. Statut ten znosił dotychczas działające zarządy OSP, a w ich miejsce wprowadzał komendy. Komendanta OSP na wniosek komendy powiatowej wyznaczał komendant. wojewódzki. Pozostali członkowie komendy wybierani byli nadal przez walne zebranie będące jak dotychczas najwyższą władzą OSP.

Nie wiemy kiedy nasza OSP przyjęła nowy statut i jaki był skład osobowy komendy. Najprawdopodobniej w składzie komendy nie nastąpiły większe zmiany. W teczce OSP Sadowie prowadzonej przez Komendę Powiatową Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, brak jest jakiegokolwiek dokumentu z tego okresu.

Komenda OSP była inicjatorem budowy strażnicy jednostki. Zaczęto gromadzić materiały budowlane, a następnie kopać fundamenty. W cytowanej już „Kronice OSP" czytamy: „Niestety na tym inicjatywa się skończyła. Zgromadzony materiał zmienił właściciela, a fundamentów długo nie miał kto zawalić". Kilka lat później władze OSP podjęły inicjatywę budowy strażnicy na fundamentach pofolwarcznianych. Zaczęto wznosić mury i wówczas w lokalnej prasie ukazał się artykuł informujący, że buduje się magazyn dla Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sadowiu. Po tym artykule mury w ciągli jednej nocy zostały rozebrane.

 W okresie od 22 marca 1955 r. do 1 lutego o 1958 r. komendantem byt Jan Kowalewicz, zastępcą do spraw technicznych Stanisław Hądzel, sekretarzem Zdzisław Szewczyk.

W dniu 1 lutego 1958 r. jednostka liczyła 22 członków, a w odbytym w tym dniu Walnym Zebraniu uczestniczyło 20 osób. Zebranie krytycznie oceniło działalność komendy, która w ciągu trzech lat zwołała dwa zebrania i jedną zbiórkę. W dyskusji podkreślano, że nieliczny sprzęt będący na wyposażeniu jednostki jest w zły stanie technicznym i nie jest konserwowany. W wykazie posiadanego sprzętu, uzbrojenia i umundurowania ujęto: sikawkę przenośną, beczkowóz jednokonny, beczkowóz dwukonny, trzy wiaderka, wąż ssący długości  4 m, dwa węże tłoczne po 15 m i jeden 13 m pracownicę, bosak lekki, pilę poprzeczną, siekierę, toporek lekki, linkę, trąbkę sygnałowa, latarkę naftową, dwa kombinezony i dwie pary butów gumowych. W kasie OSP było 179 złotych i 71 groszy, a funkcję skarbnika pełnił Jan Sobczak. Na tym Walnym Zebraniu wybrano ponownie Zarząd OSP w składzie: prezes - Stanisław Hądzel, pierwszy wiceprezes i naczelnik - Jan Kowalewicz, drugi wiceprezes - Jan II Sobczak, sekretarz Józef II Kaczmarek, skarbnik - Jan II Sobczak, gospodarz - Augustyn Kiełb. Najstarszym członkiem zarządu był Jan I Sobczak (urodzony w 1918 roku), a najmłodszym Józef II Kaczmarek (urodzony w 1937 roku), który na tym zebraniu został dopiero członkiem OSP. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Stefan Urbaniak - przewodniczący, Marian Gwizdał, Kazimierz Juszczak - jako członkowie oraz Stanisław Fibik i Jan Kubera

Z listy członków OSP skreślono w tym dniu Wacława Czekalskiego i Bronisława Mieszałę za brak aktywności, a oprócz Józefa Kaczmarka nowymi członkami zostali: Jan Gwóźdź, Aleksander Juszczak i Leon Mierzchała.

Po raz kolejny postanowiono przystąpić do budowy remizy i świetlicy wiejskiej. Kolejne Walne Zebranie odbyło się w dniu 12 kwietnia 1959 roku i uczestniczył w niej prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim - Stanisław Pacholczyk. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został utworzony w dniu 28 grudnia 1956 roku w Warszawie. Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1957 roku wprowadzono nowy statut OSP, który pozytywnie został przyjęty w środowisku pożarniczym. Statut ten członkowie OSP w Sadowiu dyskutowali na zebraniu w dniu 20 stycznia 1958 roku i według jego zasad przeprowadzono wybory w dniu 1 lutego 1958 roku, ale formalnie jednostka go nie przyjęła. Dlatego też część zebrania poświęcono omówieniu nowego statutu, który został zaakceptowany przez Walne Zebranie.
Niezadowoleni z postępu prac przy budowie remizy i świetlicy wiejskiej członkowie OSP wybrali na prezesa sołtysa wsi Antoniego Szukalskiego, a nowym gospodarzem został Franciszek Kudliński. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Józef Kania i Stanisław Sobczak. Ustalono też wysokość składek członkowskich: 1 zloty dla członka czynnego i 2 złote dla członka wspierającego. Na tym zebraniu do OSP zapisało się 21 nowych członków.

W dniu 28 lutego 1960 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie OSP. W sprawozdaniu Zarządu Antoni Szukalski mocno podkreślał trudności w działalności jednostki wynikające głównie z braku środków finansowych, które przeznaczono na elektryfikację wsi i budowę świetlicy wiejskiej. Obie te inwestycje mieszkańcy wioski realizowali bez żadnej pomocy z zewnątrz. Mimo tych kłopotów zdołano wyremontować pompę ręczną, a sprzęt będący na stanie jednostki zgromadzono w szopie wybudowanej na działce, na której wznoszono świetlicę wiejską, Zakupiono także syrenę ręczną. środki finansowe na realizację tych zadań uzyskano z organizacji zabawy letniej i ze składek członków. Uczestniczący w zebraniu przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Parczewie Józef Rzekiecki zadeklarował niewielką pomoc finansową.

Następne Walne Zebranie odbyło się w dniu 31 marca 1963 r. i uczestniczył w nim sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i prezes Zawody Powiatowego ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim - Stanisław Zachwyc. W zebraniu uczestniczyło 20 członków i 10 gości. W dyskusji podkreślano słabą pracę i małą żywotność jednostki. Zdaniem Józefa I Kaczmarka taki stan rzeczy jest wynikiem braku pomieszczeń na organizację zebrań i imprez artystycznych. Józef Kania uważał natomiast, że słaba praca OSP wynika z braku młodzieży w jej szeregach. Krytycznie oceniano także pracę naczelnika OSP, który zdaniem dyskutantów tylko sporadycznie włączał się do pracy Zarządu. W tej sytuacji we władzach jednostki nastąpiły dość istotne zmiany. Nowym prezesem został 39-letni Józef Kania, a dotychczasowy sekretarz Józef II Kaczmarek został I wiceprezesem i naczelnikiem Zdzisława Szewczyka II wiceprezesem, Stefan Urbaniak - skarbnikiem, a Józef I Kaczmarek sekretarzem. W skład Zarządu wszedł również Jan Sobczak pełniąc funkcję gospodarza oraz Antoni Szukalski i Edward Królak - jako członkowie Zarządu. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Stefan Banasiak. W tym składzie władze OSP pracowały przez następne dwa lata.

W następnym roku spełniły się marzenia członków OSP, gdyż jednostce władze powiatowe przydzieliły jednostce motopompę M-400. Uroczyste przekazanie motopompy nastąpiło 12 lipca 1964 roku. Władze powiatowe reprezentował Stanisław Zachwyc i komendant powiatowy Zawodowej Straży Pożarnej Kazimierz Tomczak. Obecna była delegacja OSP Wtórek na czele której stal jej prezes Józef Mikołajczyk. Po przekazaniu motopompy sekcja OSP pod dowództwem naczelnika Józefa II Kaczmarka dokonała pokazu gaszenia zaimprowizowanego pożaru. Oprócz Józefa II Kaczmarka w skład sekcji wchodzili: Marian Rożek, Jan Gwizdał, Jan Sobczak, Kazimierz Urbaniak, Czesław Błaszczyk, Kazmierz Juszczak, Andrzej Sufryd i Krystian Kania. Obecny na uroczystości Hilary Bergandy z Sieroszewic zobowiązał się przeprowadzić szkolenie w jednostce i nauczyć członków jednostki obsługi motopompy.

Wobec braku strażnicy nie było gdzie przechowywać tak drogocennego nabytku. Naprzeciw potrzebom jednostki wyszedł jej prezes Józef Kania, który przez dłuższy okres czasu przechowywał motopompę i niezbędny sprzęt w swoich pomieszczeniach gospodarczych.

Zarząd OSP dokonał także weryfikacji listy członków jednostki, gdyż ta nie posiadała dotychczas żadnej dokumentacji i ewidencji członków, Oto pełna lista członków OSP: Zygmunt Banach, Ferdynand Banasiak, Stefan Banasiak, Czesław Błaszczyk, Zdzisław Chlasta, Stanisław Fibik, Jan Gwizdal, Stanisław Hądzel, Kazimierz Juszczak, Józef I Kaczmarek, Józef II Kaczmarek, Józef Kania, Krystian Kania, Edward Królak, Stanisław Królak, Kazimierz Kubicki, Henryk Małecki, Marcin Marciniak, Franciszek Nych, Marian Rożek, Tadeusz Sadowski, Jan Słota, Jan I Sobczak, Jan II Sobczak, Tadeusz Sobczak, Andrzej Sufyd, Stefan Sufryd, Kazimierz Szczepaniak, Zdzisław Szewczyk, Antoni Szukalski, Kazimierz Urbaniak, Stanisław Urbaniak, Stefan Urbaniak, Jan Wasielewski, Kazimierz Wasielewski i Henryk Zmysłowski.

W tym samym roku jednostka z własnych funduszy zakupiła 11 czapek, 10 kombinezonów i 1 mundur wyjściowy.

 Na Walnym Zebraniu w dniu 17 stycznia 1965 r wybrano nowe władze jednostki. Nowym prezesem został Józef II Kaczmarek, a I wiceprezesem i naczelnikiem wybrano Kazimierza Urbaniaka. Kazimierza Szczepaniaka wybrano nowym sekretarzem. Dotychczasowy prezes Józef Kania został gospodarzem, a Franciszek Walter został przedstawicielem GRN w składzie Zarządu. Jedynie Stefan Urbaniak zachował dotychczasowe stanowisko. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Józef I Kaczmarek, a jej członkami zostali: Stanisław Hądzel i Edward Królak.

Nowy Zarząd skompletował dokumentację techniczną na budowę remizy i wniósł aneks do dokumentacji świetlicy. Nadal słabą stroną jednostki był niski poziom jej wyszkolenia technicznego. Dlatego też na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 22 lutego 1966 r. dokonano zmiany na stanowisku naczelnika, którym został Marian Rożek. Funkcję II wiceprezesa objął Stanisław Hądzel, a nowym sekretarzem został Jan Sobczak. Przedstawicielem GRN w składzie Zarządu został Kazimierz Kubicki. Nowymi członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Jan Słota i Jan Wasielewski. Jednostka liczyła wówczas 33 członków czynnych, 10 popierających i 1 członka drużyny młodzieżowej.

W roku 1966 kontynuowano prace przy budowie świetlicy wiejskiej i wykonano fundamenty pod mury remizy. Mienie OSP powiększyło się o 10 mundurów wyjściowych i 11 mundurów bojowych. W dniu 12 czerwca tego roku jednostka po raz pierwszy uczestniczyła w rejonowych zawodach w Latowicach i uzyskała awans do zawodów powiatowych. W skład sekcji wchodzili: Marian Rożek, Jan Gwizdał, Czesław Błaszczyk, Kazimierz Wasielewski, Stanisław Urbaniak, Henryk Małecki, Andrzej Sufryd, Stanisław Królak, Zdzisław Chlasta, Franciszek Nych i Henryk Zmysłowski.

W zawodach powiatowych, które odbyły się w dniu 3 lipca w ogrodzie Bractwa Kurkowego w Ostrowie sekcja zajmuje drugie miejsce i zostaje wyprzedzona przez sekcję OSP Latowice w grupie motopomp M-400.

W dniu 15 września jednostka w akcji gaśniczej sprawdziła wartość bojową nowej motopompy. Paliły się trzy stogi ze zbożem należące do mieszkańca Sadowia Walentego Mierzchały.

Duża aktywność jednostki zwraca uwagę działaczy Zarządu Powiatowego Związku OSP w Ostrowie Wielkopolskim i powoduje, że w kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 22 lutego 1967 r. uczestniczył jego prezes Stanisław Zachwyc. W skład Zarządu powołany został Zdzisław Szewczyk, któremu powierzono obowiązki zastępcy naczelnika.

W roku 1967 jednostka ponownie uczestniczyła w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Ołoboku, do których zgłosiła dwie sekcje. Obie uzyskały awans do zawodów powiatowych. Zawody powiatowe odbyły się w dniu 3 września w Gorzycach Wielkich. Jednostka odniosła na tych zawodach wielki sukces, gdyż w grupie M-400 zwyciężyła sekcja bojowa i sekcja młodzieżowa.

Tydzień wcześniej OSP obchodziła 20-lecie jej powstania. W uroczystości z ramienia władz powiatowych ZOSP uczestniczyli Stanisław Zachwyc i Władysław Leczykiewicz oraz delegacje jednostek z Sieroszewic, Parczewa i Rososzycy. W czasie uroczystości po raz pierwszy członkowie jednostki wyróżnieni zostali odznaczeniami związkowymi. Srebrnymi medalami „Za zasługi dla pożarnictwa" odznaczeni zostali: Franciszek Hądzel (pośmiertnie zmarł 24.07.1967 r.) i Stefan Banasiak, a medalami brązowymi Józef II Kaczmarek i Marian Rożek. Aż 11 członków jednostki wyróżnionych zostało odznakami „Strażak Wzorowy" i byli nimi: Jan Gwizdał, Stanisław Urbaniak, Zdzisław Chlasta, Henryk Zmysłowski, Czesław Błaszczyk, Stanisław Królak, Franciszek Nych, Henryk Małecki, Kazimierz Wasielewski, Andrzej Sufryd i Krystian Kania. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w nowej strażnicy mino, że nie była ona jeszcze wykończona. Na Walnym Zebraniu w dniu 25 lutego 1968 roku nowymi członkami Zarządu zastali: Franciszek Nych, Stanisław Urbaniak i Zdzisław Chlasta, a członkiem Komisji Rewizyjnej Kazimierz Szczepaniak. Uroczyste otwarcie nowej świetlicy i remizy strażackiej odbyło się w dniu 7 lipca 1968 r. W uroczystości brali udział przewodniczący Zarządu Powiatowego ZOSP i Komendy Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowych Kamienicach - Franciszek Fluder oraz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych z Sieroszewic, Rososzycy, Parczewa, Psar i Wtórku.

Na Walnym Zebraniu w dniu  19 stycznia  1969 r. z funkcji prezesa ustępuje Józef II Kaczmarek, który obejmuje stanowisko II wiceprezesa. Nowym prezesem OSP zostaje Bonifacy Kubicki, który funkcję tę pełnić będzie przez 36 lat. Sekretarzem OSP zostaje ponownie Kazimierz Szczepaniak, a na funkcję gospodarza wybrany zostaje Stanisław Urbaniak. Nowym członkiem Komisji Rewizyjnej zostaje Stanisław Fibik. W dniu Walnego Zebrania jednostka liczy rekordową liczbę członków: 58 czynnych, 11 popierających i 11 członków drużyny młodzieżowej. Na posiedzeniu tym zapada decyzja o ufundowaniu sztandaru dla jednostki.

Zarząd OSP w odnowionym składzie osobowym energicznie zabrał się do pracy. W roku 1969 dochody jednostki osiągnęły kwotę 13883 zł podczas gdy rok wcześniej osiągnięto dochody w wysokości 7746 zł. Wypracowane pieniądze przeznaczone zostają na zakończenie prac budowlanych w remizie, gdzie wykonano instalację elektryczna i schody do piwnicy, wykończono pokój strażaka oraz częściowo wykonana zastała także przyczepa do przewozu motopompy oraz częściowo umeblowano świetlicę i remizę. Rozebrana zostaje szopa, która dotychczas pełniła funkcję remizy.

Dokonuje się także weryfikacji członków jednostki i podczas kolejnego Walnego Zebrania w dniu 8 lutego 1970 r. OSP liczy już tylko 35 członków czynnych, 2 popierających i 11 członków drużyny młodzieżowej. Aktywna działalność władz jednostki uznaje uznanie władz powiatowych Związku OSP czego wymownym dowodem jest udział w tym posiedzeniu prezesa i sekretarza Zarządu Powiatowego druhów Stanisława Zachwyca i Władysława Leczykiewicza oraz naczelnika rejonowego Józefa Mikołajczyka. Na zebraniu tym funkcję gospodarza powierza się Kazimierzowi Szymankiewiczowi.

W roku  1970 świetlica i remiza zostają umeblowane. W remizie wykonana zostaje podbita sufitowa, a cały obiekt zostaje pomalowany. Największym wydarzeniem w życiu OSP w 1970 r. jest jednak ufundowanie przez organizacje społeczne i społeczeństwo wsi Sadowie sztandaru dla jednostki, który uroczyście zostaje wręczony w dniu 3 lipca tego roku. W uroczystości bierze udział przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim Józef Dykczak, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP i jednocześnie sekretarz tego Prezydium Stanisław Zachwyc oraz delegacje OSP
z Sieroszewic, Wtórku i Parczewa.

W roku 1971 zostaje otynkowana remiza i świetlica oraz wykonana zostaje brama do remizy oraz wprawione zostały wszystkie okna w tych obiektach.

W następnym roku jednostka uroczyście obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Uroczystości jubileuszowe odbywają się w dniu 2 lipca 1972 r. Na jubileuszu Zarząd Powiatowy ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim reprezentowany jest przez I wiceprezesa Stanisława Pułkownika i członka Prezydium Ignacego Rudowicza. W uroczystości uczestniczą delegacje OSP z Pruślina, Wysocka Wielkiego, Wtórku, Parczewa i Strzyżewa. W roku jubileuszu prężność jednostki jest godna podziwu. Wymalowana zostaje świetlica i znajdujące się w niej stoły, wykonany zostaje zbiornik przeciwpożarowy na Zapłociu oraz uporządkowany teren przylegający do remizy i świetlicy wiejskiej. W dniach 6 i 7 kwietnia komisja kontrolna w składzie: Marian Rożek, Stefan Urbaniak, Jan Gwizdał, Stanisław Klimek, Ryszard Wiśniewski, Stanisław Sobecki sołtys wsi Antoni Szukalski dokonała kontroli przeciwpożarowej we wszystkich gospodarstwach na terenie sołectwa. Kontrolą objęto 74 posesji, a w 20 stwierdzono usterki.

Na Walnym Zebraniu w dniu 24 lutego 1973 r. następują zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej, Nowym jej przewodniczącym zostaje Jan Wasielewski, a członkiem Edward Królak.

W Walnym Zebraniu w dniu 27 stycznia 1974 r. bierze udział naczelnik nowoutworzonej gminy Ostrów Wielkopolski - Wacław Łazarz, który jednocześnie był prezesem Tymczasowego Zarządu Gminnego ZOSP. Na zabraniu tym Marian Rożek zgłasza wniosek aby z funduszy OSP i w oparciu o czyn społeczny wybudować przy świetlicy kuchnię. Wniosek ten zostaje zaakceptowany, ale występujący wówczas na rynku deficyt materiałów budowlanych i ścisła ich reglamentacja nie pozwala szybko zrealizować tego zamierzenia. W sprawozdaniach Zarządu OSP z tego okresu zwraca tak uwagę duża liczba członków czynnych w jednostce. W styczniu 1974 roku było ich 58 i choć w następnych latach liczba ich maleje do 44 w 1978 roku, to w odniesieniu do wielkości wioski nadal zasługuje na wagę.

Na Walnym Zebraniu w dniu 16 lutego 1975 roku nowymi członkami Zarządu zostają: II wiceprezes Zdzisław Szewczyk i zastępca naczelnika Bolesław Kowalewicz Edward Królak zostaje przewodniczącym Komisji Rewizyjnej przy nic zmienionym jej składzie osobowym. W następnym roku Czesław Wasielewski zastępuje Zdzisława Szewczyka na stanowisku II wiceprezesa. W tym składzie osobowym zarząd pracował do końca 3-letniej kadencji.

Zgodnie z dobrą tradycją w roku 1977 uroczyście obchodzono 30 rocznicę powstania jednostki. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 25 września. W porównaniu z poprzednimi jubileuszami miały skromniejszą oprawę. Z ramienia władz gminnych Związku OSP w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w niej: p.o. prezesa Zarządu Gminnego Józef Mikołajczyk oraz komendant gminny straży pożarnych Tadeusz Lubojański. Na uroczystość przybyły też delegacje OSP: Pruślin, Wtórek i Wysocko Wielkie.

Walne Zebranie w dniu 16 grudnia 1978 roku dokonuje częściowych zmian w składzie Zarządu OSP, który oprócz Bonifacego Kubickiego, Mariana Rożka i Stefana Urbaniaka tworzą: Zdzisław Szewczyk - II wiceprezes, Zdzisław Chlasta - sekretarz, Kazimierz Szymankiewicz - gospodarz i Stanisław Hądzel - członek Zarządu. Bez zmian pozostaje skład Komisji Rewizyjnej.

W roku 1979 jednostka otrzymuje syrenę elektryczną, która zainstalowana zostaje na dachu remizy. Działanie władz OSP w końcu lat 70-tych koncentrują się na utrzymaniu w dobrym stanie technicznym sprzętu gaśniczego oraz remizy i świetlicy wiejskiej. Uzupełniany jest sprzęt świetlicowy i uzupełniane jest wyposażenie dobudowanej kuchni. Władze jednostki czynią także starania o wyczyszczenie istniejących na terenie wsi stawów, aby mogły spełniać rolę zbiorników przeciwpożarowych. Prawie na każdym Walnym Zebraniu ponawiany jest wniosek o ogrodzenie placu przed remizą i świetlicą wiejską.

W roku 1979 jednostka odnosi znaczący sukces w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, gdzie sekcja chłopców w grupie Ib (16-18 lat) zajmuje I miejsce, a sekcja bojowa (grupa II) ulega tylko nieznacznie reprezentantom OSP Wtórek pokonując dziesięciu innych rywali.

Nowy Zarząd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim pod kierownictwem sekretarza Urzędu Gminy Zygmunta Lubienieckiego dużą uwagą przywiązuje do popularyzacji współzawodnictwa między terenowymi jednostkami na terenie gminy. W roku 1979 po raz pierwszy do tej rywalizacji przystępują wszystkie OSP z terenu gminy. Wśród 19 OSP sklasyfikowanych w tej rywalizacji OSP Sadowie zajmuje wysokie 8 miejsce.

Rok 1979 jest ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Dziecka. Z inicjatywy Zarządu Gminnego prowadzona była zbiórka pieniężna w wyniku której ufundowana zostaje książeczka mieszkaniowa dla półsieroty z terenu gminy z wkładam 21.900 złotych. Oprócz Zarządu Gminnego wpłatę pieniężną. Na ten cel dokonało 18 OSP ofiarując od 200 - 2200 zł. OSP Sadowie przeznaczyło na ten cel 1000 zł.

W następnym roku jednostka po raz pierwszy jest organizatorem zawodów sportowo - pożarniczych. Zawody gminne odbyły się w trzech terminach. Najpierw w Świeligowie i Kwiatkowie odbyły się eliminacje, z których najlepsze sekcje uzyskały awans do finału gminnego się w Sadowiu. OSP startowało w zawodach eliminacyjnych w Kwiatkowie, gdzie sekcja w grupie Ib jak i sekcja w grupie II zajęły drugie miejsce i uzyskały awans do zawodów finałowych. Po raz pierwszy jednostka nasza do zawodów zgłosiła sekcję kobiet, której dowódcą była Teresa Kubicka. Ku ogólnemu zaskoczeniu dziewczyny z Sadowie stosunkowo łatwo pokonały zwycięzcę z poprzedniego roku - sekcję OSP Czekanów. W grupie Ib chłopcy zajęli II miejsce, gdyż o 1 punkt byli gorsi od sekcji OSP Biniew. W grupie II nasza sekcja zajęła V miejsce. W efekcie we współzawodnictwie OSP na terenie gminy jednostka zajęła 6 miejsce. Podczas odbytego w dniu 21 grudnia 1980 roku Walnego Zebrania, w którym uczestniczył prezes Zarządu Gminnego Zygmunt Lubieniecki we władzach jednostki zachodzą niewielkie zmiany. W skład rządu po dłuższej przerwie wchodzi Józef II Kaczmarek, któremu powierzono stanowisko sekretarza. Dotychczasowy sekretarz Zdzisław Chlasta obejmuje funkcję gospodarza. „Nową twarzą" w Zarządzie był zastępca naczelnika Kazimierz Hądzel,
a w składzie Komisji Rewizyjnej Teresa Kubicka.

W dniu 8 lutego 1981 r. jednostka jest organizatorem III Zjazdu Gminnego ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim. OSP Sadowie na tym Zjeździe jest reprezentowana przez Bonifacego Kubickiego i Mariana Rożka. Ten pierwszy zachowuje funkcję członka Zarządu Gminnego, którą piastował od I Zjazdu a Marian Rożek zostaje członkiem Gminnej Komisji Rewizyjnej.

W tym samym roku syn prezesa Kubickiego - Włodzimierz jako uczeń Szkoły Podstawowej zajmuje III miejsce w eliminacji gminnej Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom", który odbył się w dniu 2 kwietnia w Szkole Podstawowej w Słaborowicach. W eliminacjach do gminnych zawodów sportowo - pożarniczych jednostka bierze udział w dniu 5 lipca w Szczurach. W grupie Ib chłopcy zajęli III miejsce, w grupie II sekcja bojowa jest druga za OSP Czekanów. W zawodach finałowych przeprowadzonych w Topoli Małej w dniu 12 lipca 1981 r. lepiej zaprezentowali się chłopcy zajmując II miejsce znów za sekcją OSP Biniew, a sekcja dorosłych jest dopiero piąta. Ponownie w zawodach uczestniczy sekcja kobiet, która zajmuje dopiero trzecie miejsce w stawce 5 drużyn. W tym roku jednostka otrzymała także nową motopompę M-800. We współzawodnictwie statutowym OSP zostaje w tym roku sklasyfikowana na 10 miejscu. W roku 1982 gminne zawody odbywają się w jednym terminie - w dniu 18 lipca w Czekanowie. W imprezie bierze udział tylko sekcja w grupie II, która zajmuje pierwsze miejsce i uzyskała awans do zawodów rejonowych. Odbyły się one w dniu 9 września w Moszczance, ale sekcja mimo ambitnej postawy zostaje sklasyfikowana na ostatnim czwartym miejscu. W kolejnej edycji współzawodnictwa statutowego OSP zostaje sklasyfikowana w tym roku na 9 miejscu.

Odbyte w dniu 19 grudnia 1982 r. Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze dokonuje tylko dwóch zmian w składzie Zarządu: Jan Królak zostaje zastępcą naczelnika, a Zenon Hądzel gospodarzem OSP. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej uzupełnił Franciszek Kudliński, który zastąpił na tej funkcji Teresę Kubicką. Delegatami na Zjazd Gminny ponownie zastali wybrani Bonifacy Kubicki i Marian Rożek. Bonifacy Kubicki ponownie wybrany został członkiem Zarządu Gminnego i delegatem na Zjazd Wojewódzki ZOSP w Kaliszu. Jednostka w dniu Walnego Zebrania liczyła 46 członków czynnych, ale składkę członkowską w wysokości 10 zł. zapłaciło tylko 8 osób.

 W roku 1983 zostaje zrealizowany stary wniosek jednostki o uporządkowanie we wsi istniejących stawów i zabezpieczenie w nich wody dla celów pożarowych. Dwa stawy zostają przez Naczelnika Gminy sprzedane wraz z parkiem Bonifacemu Kubickiemu, a jeden Tadeuszowi Czekalskiemu. Górny staw został nadal własnością gminy i otrzymał nowy przepust.

Mniej udany był występ OSP w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, które odbyły się w dniu 5 lipca w Lamkach. Sekcja w grupie II wspólnie z Chruszczynami została sklasyfikowana na trzecim miejscu za OSP Gutów i OSP Daniszyn. Chłopcy w grupie Ib zajęli czwarte miejsce.

OSP w tym roku uczestniczyła w trzech akcjach gaśniczych, w tym jednej na terenie łąk leżących w granicach sołectwa oraz brała udział w manewrach w Wysocku Wielkim. We współzawodnictwie pomiędzy terenowymi OSP jednostka zajęła ponownie 10 miejsce.

W następnym roku gminne zawody sportowo - pożarnicze dla sekcji bojowych (grupa II) odbyły się w Łąkocinach w dniu 24 czerwca, a sekcje młodzieżowe rywalizowały w Gorzycach Wielkich w dniu 8 lipca 1984 roku. W tych ostatnich zawodach OSP nie bierze udziału. Nieudany był start sekcji w zawodach w Łąkocinach, gdzie zajęła przedostatnie 9 miejsce. Nic więc dziwnego, że we współzawodnictwie OSP z terenu gminy jednostka została sklasyfikowana na 11 miejscu.

 Podczas Walnego Zebrania w dniu 13 stycznia 1985 roku dominowały sprawy gospodarcze związane z utrzymaniem obiektów będących na utrzymaniu jednostki. We władzach OSP zaszła jedna zmiana - sekretarzem został Henryk Zarzecki.

W roku 1985 gminne zawody sportowo - pożarnicze zorganizowane zostały według zasad obowiązujących rok wcześniej. W zawodach młodzieżowych zorganizowanych w dniu 9 czerwca w Wysocku Wielkim sekcja chłopców w grupie lb odniosła zwycięstwo wyprzedzając 10 innych drużyn w tej grupie wiekowej. Następnie sekcja ta brała udział w zawodach rejonowych w Tarchałach Wielkich, gdzie zajęła 2 miejsce. Sekcje bojowe rywalizowały w Borowcu 14 lipca 1985 roku w dwóch podgrupach (w zależności od typu OSP). W podgrupie jednostek typu „M" OSP Sadowie zajęło 4 miejsce. W tym samym roku w ramach czynów społecznych jednostka rozpoczyna budowę wolnostojących sanitariatów obok świetlicy wiejskiej. Zamontowano także nową bramę w remizie. Jednostka brała udział w jednej akcji na terenie Nowych Kamienic. Inspekcja gotowości bojowej przeprowadzona przez Komendę Rejonową ZSP wykazała dobre przygotowanie jednostki do działań gaśniczych. Mimo tak znacznego zaangażowania społecznego swoich członków, OSP we współzawodnictwie statutowym zajęła dopiero 12 miejsce w gminie.

Na kolejnym Walnym Zebraniu w dniu 12 stycznia 1986 roku dokonana została jedna zmiana w składzie Zarządu, gdzie zastępcą naczelnika został Sławomir Kubicki.

Do regulaminu zawodów sportowo - pożarniczych zostaje wprowadzona zmiana oznaczenia grup wiekowych. W grupie I odtąd rywalizuje młodzież w wieku 12 - 15 lat. W tej nowej grupie jednostka odnosi duży sukces zwyciężając podczas zawodów w Górznie w dniu 15 czerwca 1986 roku w kategorii dziewcząt i chłopców. Również sukcesem zakończył się występ dziewcząt i chłopców grupie IIa (16 - 18 lat), gdzie obie sekcje zostały sklasyfikowane na pierwszych miejscach. Jedynie sekcja bojowa (grupa III „M") zajęła
9 miejsce. Tak więc gminne zawody sportowo - pożarnicze w 1986 roku przyniosły OSP niespotykany sukces. Jednostka do zawodów wystawiła 5 drużyn, z których 4 odniosły zwycięstwa.

Po tych sukcesach Komendant Rejonowy Zawodowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim wyróżnił Sławomira Kubickiego nagrodą rzeczową za przygotowanie wyżej wymienionych sekcji do zawodów. Minio tych sukcesów OSP we współzawodnictwie statutowym sklasyfikowano na 10 miejscu.

W takiej sytuacji Walne Zebranie jednostki w dniu 11 stycznia 1987 roku przebiegało w spokojnej atmosferze. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie: prezes Bonifacy Kubicki, naczelnik - Sławomir Kubicki, wiceprezes - Marian Rożek, zastępca naczelnika - Zenon Hądzel, sekretarz - Henryk Zarzecki, skarbnik Stefin Urbaniak i gospodarz - Tomasz Juszczak. Komisję Rewizyjną tworzyli: Edward Królak - przewodniczący oraz Franciszek Kudliński i Marian Bąkowski - członkowie. Delegatami na Zjazd Gminny zostali: Bonifacy Kubicki, Marian Rożek i Henryk Zarzecki.

W roku tym przedłużone zostaje pasmo sukcesów OSP w zawodach sportowo -pożarniczych. Sekcja dziewcząt w grupie I zwycięża podczas zawodów w Świeligowie w dniu 21 czerwca, a ich rówieśnicy zostali sklasyfikowani na 4 miejscu.

Podczas zawodów sportowo - pożarniczych w Chruszczynach w dniu 5 lipca 1987 roku sekcja chłopców w grupie IIa zajęła ponownie pierwsze miejsce i uzyskała awans do zawodów rejonowych. Odbyły się one 18 października na stadionie KS „Stal" w Ostrowie Wielkopolskim. Nasza sekcja i w tych zawodach okazała się bezkonkurencyjna odnosząc pierwsze zwycięstwo w zawodach rejonowych. Sukcesy w zawodach połączone z dużym zakresem prac społecznych wykonanych przy modernizacji świetlicy przyniosły jednostce wreszcie sukces we współzawodnictwie pomiędzy terenowymi OSP, w którym jednostka sklasyfikowana została w 1987 roku na czwartym miejscu.

W dniu 24 maja tego roku władze OSP zorganizowały uroczystość z okazji 40 rocznicy powstaniu jednostki. W uroczystości brali udział członkowie Zarządu Gminnego ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim oraz delegacje OSP z Gutowa, Kwiatkowa, Topoli Malej, Czekanowa, Wysocka Wielkiego, Karsek, Gorzyc Wielkich, Będzieszyna, Daniszyna, Łąkocin, Wtórku, Słaborowic i Westrzy.

W roku 1988 funkcję gospodarza obejmuje Stanisław Olejnik, który już wcześniej dał się poznać jako ofiarny i pracowity działacz społeczny. Przerwane zostaje pasmo sukcesów w zawodach sportowo - pożarniczych. Podczas zawodów w grupie I w Michałkowie w dniu 5 czerwca 1988 roku naczelnik Sławomir Kubicki wycofuje trzy sekcje z rywalizacji w tej grupie wiekowej nie zgadzając się z orzeczeniami komisji sędziowskiej OSP nie uczestniczy też w zawodach w Gutowie w dniu 26 czerwca 1988 roku, gdyż w tym samym dniu odbywały się wojewódzkie zawody sportowo - pożarnicze w Krotoszynie, w których startowała sekcja chłopców w grupie IIa. Sekcja ta w tych zawodach zajęła dobre miejsce.

 Po tych wydarzeniach naczelnik Sławomir Kubicki składa rezygnację, a Walne Zebranie w dniu 8 stycznia 1989 r. powołuje na tę funkcję jego zastępcę Zenona Hądzla. Jego działalność mieli wspierać dowódcy plutonu: Hieronim Kolenda, Wojciech Kudliński i Ryszard Czekalski.

W roku 1989 jednostka bierze udział tylko w zawodach w dniu 25 czerwca we Franklinowie i tylko w grupie IIa (16-18 lat). Chłopcy zwyciężają w tych zawodach pokonując następną sekcje z OSP Topola Mała aż o 39 pkt. Dziewczyny przegrywają 40 pkt. z sekcją OSP Kwiatków i zajmują drugie miejsce. Obie sekcje kwalifikowały się do zawodów rejonowych, które w dniu 10 września przeprowadzono w Raszkowie. Sekcja dziewcząt rewanżuje się dziewczynom z Kwiatkowa za porażkę we Franklinowie i zajmuje pierwsze miejsce w tej imprezie. Chłopcom powiodło się znacznie gorzej i zostali sklasyfikowani na
4 miejscu.

Jednostka oprócz działalności gaśniczej i szkoleniowej przez cały okres prowadziła działalność prewencyjna obejmując kontrolami przeciwpożarowymi wszystkie posesje na terenie Sadowia i Nowych Kamienic, Co roku OSP powoływało do tych czynności 2-3 zespoły kontrolne złożone z kilku członków jednostki i przedstawicieli samorządów wiejskich z wyżej wymienionych sołectw. W roku 1989 jednostka po raz ostatni przeprowadziła te kontrole, gdyż zmieniono wkrótce przepisy i od tego momentu tylko kierownicy urzędów rejonowych mogli zlecać strażakom - ochotnikom wykonania tych czynności.

W roku tym jednostka zajęła bardzo dalekie - bo 15 miejsce we współzawodnictwie OSP. Rok wcześniej jednostka była sklasyfikowana na 6 miejscu.  

Na uroczystym Walnym Zebraniu w dniu 14 stycznia 1990 r. zachodzą zmiany we władzach OSP. Dotychczasowy wiceprezes Marian Rożek wybrany zostaje skarbnikiem. Zastąpił on na tej funkcji Stefana Urbaniaka, który skarbnikiem OSP był od dnia 31 marca 1963 r. Nowym wiceprezesem OSP został Jan Królak. Z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ustąpił także Edward Królak, a Walne Zebranie na to stanowisko powołało Marian Bąkowskiego. Skład Komisji Rewizyjnej uzupełnił Marian Mierzchała.

W podziękowaniu za długoletnią służbę strażacką Walne Zebranie nadało godność członka honorowego Edwardowi Królakowi, Stefanowi Urbaniakowi, Józefowi I Kaczmarkowi, Janowi Sobczakowi i Franciszkowi Kudlińskiemu.

 W roku 1990 życie OSP czasowo zamarło, gdyż nie przeprowadzała ona kontroli prewencyjnych w indywidualnych gospodarstwach rolnych i z braku środków finansowych nie zorganizowano gminnych zawodów sportowo pożarniczych.

W dniu 13 stycznia 1991 r. odbyło się kolejna Walne Zebranie sprawozdawczo  wyborcze OSP. Wybrany zostaje Zarząd i Komisja Rewizyjna w dotychczasowym składzie osobowym, a jedynie Zdzisław Mierzchała objął wiekującą funkcję zastępcy naczelnika. Delegatami na Zjazd Gminny wybrani zostali: Bonifacy Kubicki i Marian Bąkowski.

W tym samym roku odbywa się jeszcze jedno Walne Zebranie zwołane w związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z tą ustawą ochotnicze straże pożarne ponownie stały się stowarzyszeniem rejestrowanym w sądach powszechnych i mogących kształtować swój statut opracowany przez Zarząd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim, który następnie przedłożono w Sądzie Wojewódzkim w Kaliszu do rejestracji.

Jednocześnie dokonano dużych zmian w składzie Zarządu. Na stanowisko naczelnika powołana Mirosława Mierzchalę, a jego zastępcą został Wojciech Kudliński. Zenon Hądzel został wiceprezesem, a Jan Królak członkiem Zarządu. W roku 1991 ponownie Zarząd Gminny zorganizował gminne zawody sportowo - pożarnicze. Odbyły się trzy eliminacje, z których dwie najlepsze sekcje w każdej konkurencji kwalifikowały się do finału.

OSP Sadowie startowało w dniu 30 czerwca w eliminacji, która odbyła się w Wysocku Wielkim. Wystartowały 4 sekcje, ale awans do zawodów finałowych uzyskały tylko sekcja w grupie IIa chłopców, i sekcja w grupie III, która była najlepsza w tej eliminacji. Zawody finałowe odbyły się na stadionie XXX-lecia w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie dodatkowo udział brała sekcja dziewcząt w grupie IIa, która była jedyną drużyną w tej kategorii. Sekcja w grupie III zwyciężyła wszystkich rywali i zajęła pierwsze miejsce, a chłopcy w grupie IIa zostali sklasyfikowani na 2 miejscu. Dwie sekcje zakwalifikowały się do zawodów rejonowych, które odbyły się w dniu 29 września. Sekcja dziewcząt zajmuje w nich drugie miejsce, a sekcja bojowa została sklasyfikowana na 5 miejscu.

 W roku 1992 eliminacjo do zawodów gminnych odbyły się w dniu 21 czerwca w Gorzycach Wielkich. Z dwóch sekcji biorących udział w tej imprezie awans do zawodów finałowych uzyskała tylko sekcja w grupie III i to tylko dlatego, że jako mistrz z roku ubiegłego miała zarezerwowane miejsce. Oprócz tej sekcji w zawodach finałowych, które odbyły się 28 marca 1992 r. w Daniszynie wystartowały kobiety w grupie IIb (powyżej 18 lat) i odniosły zwycięstwo nad sekcją OSP Kwiatków. Ich. koledzy w tych zawodach musieli zadowolić się piątą lokatą.

W roku 1992 nie przeprowadzono Walnego Zebrania, bo takie odbyło się w listopadzie roku ubiegłego. W tej sytuacji uwaga działaczy koncentruje się na sprawach gospodarczych. Wyrównana zostaje powierzchnia boiska za obiektem OSP, a następnie zostaje zasiana tam trawa. Zmodernizowano pomieszczenia będące w dyspozycji Koła Gospodyń Wiejskich oraz przeprowadzono remont pieca kuchennego i instalacji elektrycznej.

 Na Walnym Zebraniu w dniu 13 stycznia 1993 znów zachodzą zmiany w składzie Zarządu. Nowym naczelnikiem zostaje Wojciech Kudliński, a jego zastępcą - Krzysztof Kudliński. Jednocześnie Jan Królak wybrany zostaje wiceprezesem. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Gminny zostają: Bonifacy Kubicki i Marian Rożek.

W tym roku do gminnych zawodów zgłoszono 4 sekcje, ale w finale gminnym startują te same sekcje co w roku ubiegłym. Kobiety tym razem przegrywają z Kwiatkowem, a mężczyźni sklasyfikowani zostają na 3 miejscu. W ogólnej punktacji zawodów OSP zajmuje  8 miejsce.

W roku 1994 jednostka jest ponownie organizatorem zawodów w tym razem dla najmłodszych sympatyków sportu pożarniczego. W zawodach odbytych w dniu 29 maja 1994 r. sekcja chłopców zajęła 5 miejsce. Eliminacje przed zawodami gminnymi w tym roku odbyły się w Cegłach w dniu 5 czerwca. Po raz pierwszy startują w tej imprezie sekcja OSP w kategorii seniorów (35 lat i więcej). Z trzech sekcji startujących w zawodach udany występ mieli tylko mężczyźni w grupie III, którzy na swoim koncie zanotowali kolejne zwycięstwo. Jednakże w zawodach finałowych w Wysocku Wielkim w dniu 4 czerwca zawodzą ich nerwy i zostają sklasyfikowani na 4 miejscu. Mimo tych niepowodzeń w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo - pożarniczych OSP zajmuje 5 miejsce. W następnym roku w tej rywalizacji jednostka zajmuje także 5 lokatę. Dobrze wypadli już w pierwszym starcie chłopcy w grupie I, którzy sklasyfikowali się na drugim miejscu w zawodach zorganizowanych we Wtórku w dniu 25 maja. Z trzech sekcji startujących w Mazurach w dniu 25 czerwca awans do finału uzyskały dwie sekcje. Podczas podającego deszczu obie sekcje spisały się słabo, chociaż chłopcy w grupie IIa zajęli drugie miejsce. Zupełnie zawiedli natomiast mężczyźni, którzy zajęli czwarte miejsce.  

W roku 1996 do gminnych zawodów sportowo pożarniczych wystawiono 4 sekcje, z których najlepiej zaprezentowali się chłopcy w grupie I zajmując czwartą lokatę. W grupach starszych wszystkie sekcje odpadły podczas eliminacji, które odbyły się w dniu 21 lipca w Chruszczynach.

Wybrany w dniu 19 stycznia 1997 r. Zarząd OSP pracuje w następującym składzie: prezes Bonifacy Kubicki, naczelnik - Wojciech Kudlińcki, wiceprezesi - Jan Królak i Zenon Hądzel, zastępca naczelnika - Paweł Mierzchała, skarbnik - Edmund Stasiak, sekretarz - Henryk Zarzecki, gospodarz - Krzysztof Kudliński i członek Zarządu - Bogusław Banach. Komisję Rewizyjną tworzą: Marian Bąkowski (przewodniczący), Marian Rożek i Marian Mierzchała.

Tak jak w poprzednich lat władze jednostki nadal przywiązywały dużą wagę do udziału w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, w których wystartowały 4 sekcje, w tym 2 grupie I (najmłodszej). Dziewczęta w tej grupie podczas zawodów w Mazurach w dniu 8 czerwca 1997 r. zajęły 3 miejsce, a chłopcy sklasyfikowani zostali na 10 miejscu. Ich starsi koledzy ze zmiennym szczęściem rywalizowali w dniu 13 lipca w Topoli Małej w eliminacjach rewiru. Awans do finału uzyskali tylko chłopcy w grupie II a, a sekcja bojowa (grupa III) zajęła dopiero 10 miejsce. Jednakże w finale chłopcy zajęli dopiero 5 miejsce. W efekcie w punktacji ogólnej tej imprezy OSP zajęła 11 miejsce.

W następnym roku znów jednostka wystawiła 4 sekcje do gminnych zawodów, w tych samych grupach wiekowych. Do zawodów finałowych w dniu 21 września w Wysocku Wielkim awansowały dwie sekcje startujące wcześniej w zawodach eliminacyjnych. Tym razem najlepsze miejsce zajęli chłopcy w grupie IIa zdobywając srebrne medale, a sekcja bojowa była piąta. Takie same miejsce zajęły dziewczęta w grupie I, a ich koledzy zajęli 6 miejsce. Dzięki tym dobrym startom OSP w punktacji ogólnej zajęła 5 miejsce i powtórzyła sukces z lat 1994 - 1995. W roku 1999 do rywalizacji w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych zgłosiła 3 sekcje, gdyż nie udało się zebrać sekcji dziewcząt w grupie I. Ich koledzy zajęli 4 miejsce, a dwie pozostałe sekcje w grupie IIa chłopców i grupie III wywalczyły awans do finału. Jednakże w zawodach finałowych nie wystartowała sekcja chłopców w grupie IIa, a sekcja bojowa zajęła 4 miejsce. Zebrane dzięki temu punkty dały jednostce dobre 9 miejsce w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo - pożarniczych.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki odbyło się w dniu 3 stycznia 1999 r. Komisja Rewizyjna została wybrana w tym samym składzie osobowym, a w Zarządzie wybrano dwóch nowych zastępców naczelnika: Gabriela Kolendę i Hieronima Bąkowskiego. Dotychczas pełniący te funkcję Paweł Mierzchała został gospodarzem OSP. W ciągu 3-letniej kadencji w składzie władz jednostki nie nastąpiły żadne zmiany osobowe.

W roku 2000 władze Związku zmieniły zasady przeprowadzania zawodów sportowo-pożarniczych. Członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wieku 12-16 lat rywalizują odtąd w zawodach rozgrywanych według regulaminu CTIF, a ich starsi koledzy w wieku 17-18 lat mogą wchodzić w skład sekcji bojowych określanych jako grupa „A". Kobiety i dziewczęta w wieku 17 lat i starsze rywalizują od roku 2000 w grupie „C". Nadal na terenie gminy i terenie powiatu ostrowskiego prowadzona jest rywalizacja seniorek (31 lat i starsze) i seniorów (36 lat i starsi), dla których utworzono grupy „Cs" i „As". Zrezygnowano także z organizacji dwóch eliminacji w rewirach do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które od roku 2000 przeprowadza się dla każdej grupy wiekowej oddzielnie.

Na podkreślenie zasługują osiągnięcia sekcji bojowej (gr. „A") w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, która co roku systematycznie klasyfikowana jest w czołówce najlepszych sekcji w gminie. Niewiele gorsze w tym względzie są osiągnięcia sekcji chłopców Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej istniejącej przy jednostce.

W końcu roku 2000 dzięki staraniom prezesa OSP Bonifacego Kubickiego pozyskano samochód marki „Żuk" z Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności w Poznaniu. Pojazd ten następnie we własnym zakresie zaadaptowano dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej przy wsparciu finansowym samorządu gminnego.

Uroczyste włączenie samochodu do służby przeciwpożarowej nastąpiło na początku lipca 2001 roku podczas obchodów 600-lecia wsi. W ten sposób spełniło się marzenie 3 pokoleń strażaków - ochotników sadowskiej jednostki o posiadaniu własnego samochodu.

 Kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyło się w dniu 13 stycznia 2002 roku. W wyniku przeprowadzonych wyborów znacznie odmłodzony został skład Zarządu OSP. Swoje funkcje zachowali jedynie Bonifacy Kubicki i Henryk Zarzecki. Nowym naczelnikiem został Gabriel Kolenda, a dotychczasowy członek Zarządu Bogusław Banach został wiceprezesem. Po raz pierwszy do składu Zarządu wybrano kobietę - Ewe Kolendę, której powierzono funkcję skarbnika. Oprócz nich w skład Zarządu wchodzili: Damian Zarzecki (zastępca naczelnika), Karol Kolenda (gospodarz) oraz Paweł Bąkowski i Jan Królak (obaj jako członkowie Zarządu). Bez zmian pozostał skład Komisji Rewizyjnej, którą tworzyli: Marian Bąkowski (przewodniczący), Marian Mierzchała (sekretarz) i Marian Rożek (członek). W tym składzie osobowym władze OSP pracowały przez 3-letnią kadencję. Ostatnie Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP odbyło się w dniu 9 stycznia 2005 roku. Jeszcze przed jego rozpoczęciem rezygnację z funkcji prezesa ogłosił Bonifacy Kubicki, który kierował jednostką przez prawie 36 lat. Nowym prezesem wybrano dotychczasowego długoletniego sekretarza OSP Henryka Zarzeckiego. Sekretarzem jednostki został Damian Zarzecki, dotychczasowy zastępca naczelnika. Na tej funkcji zastąpił go Jacek Wasilewski, a Edmund Stasiak został wiceprezesem. Bez zmian pozostał skład osobowy Komisji Rewizyjnej.

Na następnym Walnym Zebraniu w dniu 15 stycznia 2006 r. nowym przedstawicielem OSP w składzie Zarządu Oddziału Gminnego został Marian Bąkowski, który zastąpił na tej funkcji Bonifacego Kubickiego. Druh Kubicki był członkiem władz gminnych od 9 maja 1976 r., czyli od momentu powołania tej instytucji Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ostrów Wielkopolski. W ostatnim okresie był także członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim.

W ostatnich latach w centrum uwagi jest stan techniczny Domu Strażaka. Naprawiono dach na tym obiekcie, zmodernizowano kuchnię i jej zaplecze, odmalowano wszystkie pomieszczenia, a na sali widowiskowej położono nową podłogę.            

 


Marlena Kruszyk
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.