Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Samorząd Gminy / Sołectwa / Historia - zabytki / Lewków

Lewków

 

Lewków - wieś w gminie wiejskiej Ostrów Wielkopolski, w powiecie ostrowskim, województwo wielkopolskie, 6 km na północny wschód od Ostrowa Wielkopolskiego, nad Niedźwiadą. Około 1 km na zachód od Lewkowa znajduje się lotnisko Aeroklubu Ostrowskiego - Michałków.

Historia - Pierwsze wzmianki o Lewkowie pochodzą z 1413. Przez dłuższy czas wieś była własnością Koźmińskich, w XVIII wieku często zmieniała właścicieli (Sokolniccy, Gorzeńscy, Krzyżanowscy). W 1786 zakupiona przez Wojciecha Lipskiego herbu Grabie (herb szlachecki), adiutanta króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W rękach Lipskich pozostawała do wybuchu drugiej wojny światowej. W 1928 Lewków odwiedził prezydent Ignacy Mościcki. Ostatni przedwojenni właściciele Lewkowa ton Jan Lipski oraz jego brat, Józef Lipski, ostatni ambasador Rzeczpospolitej w Berlinie(1934 - 1939).

Zabytki

 • pałac Lipskich,
 • kościół św. Wojciecha wzniesiony w latach 1844-1846 w miejscu poprzedniej, drewnianej świątyni, ufundowany przez Salomeę Lipską i jej wnuka Wojciecha Lipskiego, eklektycznyz neorenesansowym wyposażeniem wnętrza z lat 1871-1872,
  • ołtarz główny z obrazem św. Anna Samotrzeć ze św. Janem, kopią obrazu Bartolome Murillowykonaną przez Leona Kaplińskiego,
  • prezbiterium z polichromią z XIX wieku, stiukowymi ścianami i marmurowym tabernakulum,
  • kuta żelazna krata przy przejściu z kruchty do kościoła, przyozdobiona ornamentem w stylu regencji z datą 1732 i inicjałami ksieni ołobockiej Katarzyny Pawłowskiej, zakupiona w 1817 roku z kościoła cysterskiego w Ołoboku,
  • przykościelny grobowiec Lipskich z napisem: Wojciechowi Lipskiemu 1805-1855 demokracie i politykowi, bojownikowi o niepodległość Polski, twóry gimnazjum w Ostrowie w 125 rocznicę 1845-1970,
  • przykościelny cmentarz z drzewa pomnikowymi i dwoma złączonymi na kształt stołu głazami narzutowymi mającymi razem wymiary 1,7 na 1 m,
  • mur z dekoracyjnymi wazami i figurami.

  Muzeum wnętrz: http://www.staff.amu.edu.pl/~gmazurek/zpd/lewk.htm

 

Zarys historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewkowie

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewkowie jest najmłodszą jednostką na terenie gminy Ostrów Wielkopolski i powiatu ostrowskiego, gdyż została powołana do życia w dniu 10 listopada 1991 roku z inicjatywy grupy działaczy wiejskich. Nigdy wcześniej w wiosce nie działała żadna jednostka ochrony przeciwpożarowej. Na zebraniu tym zorganizowanym w świetlicy wiejskiej położonej obok Klubu „Rolnika" wybrano Zarząd OSP w składzie: Jan Rychlik - prezes,  Mieczysław Juszczak - naczelnik, Wacław  Kardasz - wiceprezes, Karol Mania - sekretarz, Leon Marchewka - skarbnik, Marek Stodolny - gospodarz i Kazimierz Marchewka - kronikarz. Nie wybrano Komisji Rewizyjnej, nie przyjęto statutu jednostki i nie sporządzono listy założycieli.

Wobec tych braków jednostki nie można było zarejestrować poprzez wpis do rejestru ochotniczych straży pożarnych prowadzonego przez Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski.

Jednocześnie w tym zakresie doszło do istotnych zmian organizacyjnych i prawnych w ochronie przeciwpożarowej w naszym kraju. Oto bowiem w dniu 24 sierpnia 1991 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nową ustawę o ochronie przeciwpożarowej zgodnie z którą ochotnicze straże pożarne przestały być stowarzyszeniami wyższej zbyteczności publicznej i stały się stowarzyszeniami działającymi na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. W związku z tym rejestracja OSP przeniesiona została z organów administracji samorządowej do sądów wojewódzkich. Do rejestracji nowej jednostki OSP potrzebna była także pozytywna opinia komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Wszystkie te uwarunkowania prawno - organizacyjne nie były znane osobom powołującym Ochotniczą Straż Pożarną w Lewkowie. Dlatego też w dniu 28 grudnia 1991 roku z Klubie „Rolnika" odbyło się spotkanie członków jednostki z prezesem Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie Wielkopolskim Zygmuntem Lubieniecki na którym uzgodniono, że wybrany w dniu 10 listopada Zarząd pełnił będzie funkcję Komitetu Założycielskiego do momentu zgodnego z prawem powołania jednostki.

Zebranie takie zostało zwołane w dniu 24 stycznia 1992 roku w świetlicy wiejskiej na które przybył wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP i jednocześnie zastępca wójta gminy - Jerzy Nowak. W zebraniu tym uczestniczyło 17 mieszkańców wioski w tym jedna kobieta. Na zebraniu tym przyjęto statut przygotowany przez Zarząd Gminny ZOSP w Ostrowie Wielkopolskim i na jego podstawie wybrano władze jednostki. Zarząd OSP wybrany został w takim samym składzie jaki ukształtował się w dniu 10 listopada 1991 roku. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Sylwester Rapier, a jej członkami wybrano Romana Szymczaka i Małgorzatę Perlińską. Następnie wystąpiono do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu o wydanie opinii o celowości utworzenia jednostki. Ku zaskoczeniu wszystkich opinia ta była negatywna, a w jej uzasadnieniu podano, że w miejscowości Lewków jest zbyt mała liczba osób zdolnych do służby w ochronie przeciwpożarowej. W oparciu o tą opinię Sąd Wojewódzki odmówił wpisu jednostki do rejestru stowarzyszeń. Wielokrotne interwencje w tej sprawie u Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kaliszu nie doprowadziły do zmiany tej opinii aż do końca istnienia województwa kaliskiego. Dopiero po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej i wykreśleniu przepisu o konieczności przedstawienia pozytywnej opinii komendanta wojewódzkiego PSP rejestracja OSP stała się możliwa. Ostatecznie jednostka została zarejestrowana dopiero w roku 2000.

Mimo braku rejestracji Zarząd jednostki rozpoczął statutową działalność. Już na wspomnianym zebraniu w dniu 24 stycznia 1992 roku powołano Młodzieżową Drużynę Pożarniczą liczącą 16 członków, w tym 5 dziewcząt. Od Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Lewkowie Wojciecha Różanka uzyskano zgodę na przeznaczenie na strażnicę OSP murowanej stróżówki w Zakładzie Mechanizacyjnym w Lewkowie, w której zaczęto gromadzić sprzęt przeciwpożarowy pozyskiwany z różnych źródeł. W styczniu 1992 roku Gmina Ostrów Wielkopolski zakupiła za kwotę 3,8 mln złotych starą motopompę i zabytkową sikawkę ręczną w Zakładzie „Runotex" w Kaliszu. Sikawkę przekazano do Ochotniczej Straży Pożarnej we Wtórku, a motopompę jednostce w Lewkowie. Wiele sprzętu pozyskano z likwidowanych posterunków przeciwpożarowych w PGR Lewków. Pierwsze 3 mundury wyjściowe otrzymano  z gminy.

Dzięki tym staraniom już w dniu 31 maja 1992 roku dwie sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyły w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych odbywających się w Karskach. W następnym roku i w 1994 do rywalizacji przystąpiła tylko sekcja chłopców  w grupie I. Chociaż sekcje te zajęły dalsze miejsca w swoich grupach, to jednak jednostka po raz pierwszy zaistniała na szczeblu gminy. W roku 1992 w punktacji ogólnej w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych OSP zajęła 18 miejsce na 24 jednostki.

W dniu 24 stycznia 1993 roku odbyło się pierwsze po powstaniu jednostki Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które nie dokonało większych zmian w składzie władz OSP. Komisja Rewizyjna wybrana została w dotychczasowym składzie osobowym. Nowym członkiem Zarządu i gospodarzem jednostki został Zygmunt Dobrowolski, a Maciej Król wybrany został zastępcą naczelnika. W dniu zebrania OSP liczyła 18 członków, w tym 10 w wieku do 25 lat włącznie i dalszych 8 w wieku 25 - 50 lat. Jednostka miała wówczas na wyposażeniu 1 motopompę, 3 mundury wyjściowe i 8 bojowych, 10 pasów bojowych z toporami i tyle samo hełmów oraz 2 odcinki węży W-75 i 4 odcinki węży W-52. W pierwszym roku działalności OSP wypracowała dochody w wysokości 3 mln 280 tyś złotych, na które złożyły się wpływy ze składek członkowskich w wysokości 480 tyś zł i ze sprzedaży kalendarzy strażackich w wysokości 500 tyś. zł. Najważniejszą pozycje stanowiły dotacje, które wynosiły 2,8 mln złotych. Wybrano także 2 delegatów na VII Nadzwyczajny Zjazd Gminny ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim, którymi zostali Wacław Kardasz i Mieczysław Juszczak. Ten pierwszy został przedstawicielem OSP w składzie Zarządu Gminnego.

W pierwszych latach działalności następowały częste zmiany w składzie osobowym władz jednostki. Na Walnym Zebraniu w dniu 23 stycznia 1994 roku nowym zastępcą naczelnika został Piotr Jaworowicz, sekretarzem Kazimierz Marchewka i gospodarzem Czesław Łuczak. Wybrano Komisje Rewizyjną w nowym składzie osobowym. Jej przewodniczącym został Marian Kałużny, Tomaszowi Poprawskiemu powierzono funkcję sekretarza, a Januszowi Leszkiewiczowi stanowisko członka Komisji. W następnym roku sekretarzem Komisji Rewizyjnej został Dariusz Poprawki, a jej członkiem Eugeniusz Grzesiak.

Stale i systematycznie rosła liczba członków czynnych jednostki. W roku1994 było ich 22, a rok później 26. Wśród nich było 8 w wieku do 25 lat włącznie, dalszych 16 osób miało od 25 do 50 lat i tylko 2 osoby przekroczyły pięćdziesiąty rok życia. W roku 1995 Czesław Łuczak jako pierwszy członek OSP ukończył kurs strażacki zorganizowany przez Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. W tym samym roku lewkowska jednostka przeszła także swój debiut bojowy gasząc pożar łanu pszenicy w Michałkowie. Władze OSP dużą uwagę przywiązywały do działań prewencyjnych włączając się do organizacji eliminacji szkolnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom" oraz organizując konkurs plastyczny o tematyce przeciwpożarowej dla uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej.

Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym w dniu 19 stycznia 1997 roku dochodzi do dużych zmian w składzie osobowym władz OSP. Nowym prezesem jednostki wybrany zostaje Wacław Kardasz, a jego zastępcą zostaje Marian Kałuży. Na funkcję sekretarza wybrany zostaje Wojciech Błaszczyk, a Sylwester Rapier zostaje zastępcą naczelnika. Z poprzedniego składu Zarządu swoje funkcje zachowali: Mieczysław Łuszczak, Leon Marchewka i Czesław Łuczak. Komisję Rewizyjną powołano natomiast w składzie: Zygmunt Dobrowolski - przewodniczący, Jan Rychlik - sekretarz i Janusz Leszkiewicz - członek. Przyjęta na Walnym Zebraniu uchwała zobowiązywała nowe władze OSP do zwiększenia aktywności jednostki i jej członków, pozyskania nowych członków i nawiązania efektywniejszej współpracy z organizacjami społecznymi działającymi w sołectwie. Ponieważ w 1996 roku jednostka nie uczestniczyła w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, w uchwale zobowiązano Zarząd do podjęcia działań mających doprowadzić do ponownego zaistnienia jednostki w tej rywalizacji i innych imprezach sportowych na terenie gminy. Nowy Zarząd podjął działania w tym zakresie i w latach 1997 - 1998 jednostka została sklasyfikowana na 18 miejscu, a w 1999 nawet na 16 miejscu w punktacji ogólnej gminnych zawodów sportowo - pożarniczych w Ostrowie Wielkopolskim. Na pokreślenie zasługuje fakt, że w tym ostatnim roku aż dwie sekcje: chłopcy w grupie IIa (16-18 lat) i seniorzy - zakwalifikowali się do finałów gminnych zawodów sportowo - pożarniczych. Co roku chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej uczestniczyli też w turniejach piłki nożnej o Puchar Zarządu Gminnego ZOSP RP, a jednostka była często organizatorem zawodów eliminacyjnych lub finałowych tej imprezy.

Nowy Zarząd podjął także dwie bardzo istotne decyzje dla dalszych losów jednostki. Wobec słabego postępu prac przy budowie świetlicy wiejskiej wraz ze strażnicą, postanowiono przejąć od władz gminy magazyn przy starej szkole użytkowany dotychczas przez Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Ostrowie Wielkopolskim i zaadoptować go na siedzibę jednostki. Sprawa była o tyle pilna, że w tym samym czasie dzięki pomocy samorządu wiejskiego zakupiono od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ostrowie Wielkopolskim samochód marki „Nysa", który następnie we własnym zakresie zaadoptowano na potrzeby pożarnictwa.

Kolejnym posunięciem Zarządu było uporządkowanie listy członków jednostki z której skreślono 7 osób, a dwie dalsze ubyły z powodu zmiany miejsca zamieszkania. Jednocześnie przyjęto 8 nowych członków czynnych. W efekcie w 1998 roku OSP liczyła 22 członków czynnych i 14 członków MDP. W następnych latach liczba członków systematycznie rosła i na początku 2000 roku jednostka liczyła 32 członków czynnych, w tym 3 kobiety. OSP była bardzo młodą jednostką, gdyż tylko 7 członków przekroczyło pięćdziesiąty rok życia, a pozostali mieli od 25 do 50 lat.

Przeprowadzone w dniu 30 stycznia 2000 roku Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze obdarzyło zaufaniem dotychczasowych członków Zarządu. Na dotychczasowych stanowiskach pozostali: Wacław Kardasz, Mieczysław Juszczak, Marian Kałużny i Leon Marchewka a Czesław Łuczak pełniący dotychczas funkcję gospodarza, został nowym zastępcą naczelnika. Nowym gospodarzem został Jan Tomczak, a Grzegorz Bauman objął funkcję sekretarza. Ze „starego" składu Komisji Rewizyjnej po wyborach pozostał tylko z jej składzie Zygmunt Dobrowolski, nadal pełniąc funkcję jej przewodniczącego. Oprócz niego w skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: Aleksy Mielcarek - jako sekretarz i Kazimierz Gruszka. Podczas 3-letniej kadencji w składzie władz OSP zaszła jedna zasadnicza zmiana - Mateusz Klar odjął funkcję zastępcy naczelnika po śmierci Czesława Łuczaka.

Podczas wyżej wymienionego zebrania przyjęto nowy Statut OSP, a następnie ponownie wystąpiono o rejestrację jednostki. Tym samym starania zostały uwieńczone sukcesem.

W roku 2002 jednostka aktywnie włączyła się w odchody 600 - lecia wsi. Zorganizowano także uroczystość z okazji 10 lecia działalności OSP. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w sobotę, w dniu 4 maja, przy małym zainteresowaniu mieszkańców wioski. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą  w miejscowym kościele parafialnym, a następnie na placu obok strażnicy odbyła się uroczysta zbiórka, w której uczestniczył poseł na Sejm Józef Gruszka, wójt gminy - Zygmunt Glapa, prezesi Zarządu Powiatowego i Gminnego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim - Henryk Kwiatkowski i Zygmunt Lubieniecki. Uroczystość zakończyła zabawa taneczna na placu przed strażnicą.

W tym samy roku dzięki staraniom Mateusza Klara, pozyskano z likwidowanego Zakładu „SKAMO" w Nowych Skalmierzycach samochód marki „Nysa", motopompę P-05 i inny sprzęt. Przed uroczystościami jubileuszowymi wykonano nowy natrysk na tynk wokół strażnicy.

W latach 2000 i 2001 zaniedbaniu uległa działalność szkoleniowa w jednostce, gdyż w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych uczestniczyła tylko sekcja bojowa (grupa „A"), która w pierwszym przypadku nie ukończyła konkurencji, a w następnym roku zajęła w rywalizacji ostatnie miejsce, Nie brały udziału w tych latach w zawodach sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, co spowodowane było głównie zmianą regulaminu tej imprezy. Sytuacja uległa poprawie w 2002 roku kiedy do rywalizacji w zawodach gminnych przystąpiły 3 sekcje męskie, a jednostka sklasyfikowana została na 15 miejscu w punktacji ogólnej tej imprezy.

Kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze odbyło się w dniu 19 stycznia 2003 roku. Jednostka liczyła wówczas 37 członków czynnych, w tym 3 kobiety. W wyniku przeprowadzonych wyborów w składzie Zarządu następuje tylko jedna zmiana. Nowym gospodarzem OSP zostaje Bogdan Pera. Wybrano Komisję Rewizyjna w składzie: przewodnicząca - Agnieszka Juszczak, sekretarz - Kazimierz Gruszka i członek- Wiesław Dyssy.

W następny roku Walne Zebranie sprawozdawcze odbyło się 4 stycznia i miało burzliwy przebieg. W efekcie podjęto uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania celem wyboru nowych władz jednostki. Zebranie takie odbyło się w dniu 25 stycznia z udziałem prezesa Zarządu Oddziału Gminnego - Zygmunt Lubienieckiego. Wybrano Zarząd w składzie: prezes - Mateusz Klar, naczelnik - Krzysztof Juszczak, wiceprezes - Marian Kałużny, zastępca naczelnika - Leszek Trzeciak, sekretarz - Grzegorza Bauman, skarbnik - Leon Marchewka i gospodarz -Artur Mikszak. Dotychczasowy prezes OSP Wacław Kardasz został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej mając do pomocy Aleksego Mielcarka (sekretarz) i Zygmunta Dobrowolskiego. Władze jednostki w tym składzie osobowym działały do końca kadencji. Nowy Zarząd doprowadził już w dniu 2 maja 2004 roku do odsłonięcia i poświęcenia figury św. Floriana w centrum wsi. W uroczystości uczestniczyło wielu mieszkańców wioski oraz delegacje i poczty sztandarowe sąsiednich jednostek OSP.

Kolejnym przedsięwzięciem władz OSP było powołanie Komitetu Fundacji Sztandaru, którego przewodniczącym został Wacław Kardasz, przedstawiciel jednostki w składzie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim. Zadaniem Komitetu było doprowadzenie do zakupu i nadania pierwszego sztandaru OSP w 2006 roku z okazji piętnastej rocznicy powstania jednostki. Zadanie to w pełni zostało zrealizowane. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się w dniu 21 maja 2006 r.

Od roku 2003 zwiększył się udział jednostki gminnych zawodach sportowo - pożarniczych. W tym roku OSP była organizatorem zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTIF, do których zgłosiła sekcję dziewcząt i chłopców. Jednostka uczestniczyła w tym roku także w zawodach w Topoli Małej gdzie do rywalizacji przystąpiła sekcja bojowa w grupie „A" oraz kobiety w grupie „C". Był to pierwszy start kobiet z Lewkowa w tej imprezie.

W latach 2004 i 2005 jednostka do gminnych zawodów sportowo - pożarniczych zgłaszała sekcje dziewcząt i chłopców MDP, sekcję bojową w grupie „A" oraz sekcję seniorów w grupie „As". Największym sukcesem tych sekcji było 4 miejsce dziewcząt z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej podczas zawodów w Gorzycach Wielkich w 2005 roku. W punktacji ogólnej tej imprezy jednostka obu latach została sklasyfikowana na 16 miejscu.

W roku jubileuszu 15-lecia OSP w gminnych zawodach wystartowały 4 sesje, a jednostka w punktacji ogólnej została sklasyfikowana na 13 miejscu. Ponownie najlepiej zaprezentowała się sekcja dziewcząt MDP, która zajęła 7 miejsce. Ich rówieśnicy uplasowali się 9 miejscu. Sekcja bojowa zajęła 16 miejsce w stawce    24 drużyn, a seniorzy ukończyli rywalizację na 15 miejscu.

Młodzież z MDP dobrze wypadła także w turniejach piłki nożnej o puchar Zarządu Oddziału Gminnego w 2006 r. Chłopcy w eliminacji rewiru wschodniego uplasowali się na 2 miejscu i wywalczyli awans do finału tej imprezy. W finale, który odbył się w dniu 13 maja w Wysocku Wielkim zajęli 5 miejsce. Taką samą lokatę wywalczyły także dziewczyny.

W dniu 21 stycznia 2007 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborne, które wybrało nowy 7- osobowy Zarząd i 3- osobową Komisję Rewizyjną. Nowym prezesem został Mateusz Klar, a funkcję naczelnika powierzono Arturowi Mikszakowi, który jednocześnie został gospodarzem OSP. Na funkcję wiceprezesa wybrano Kazimierza Działoszyka, zastępcą naczelnika został Leszek Trzeciak, a Tadeusza Kamzola wybrano członkiem Zarządu. Swoje dotychczasowe funkcje zachowali: skarbnik - Leon Marchewka i sekretarz - Grzegorz Bauman. W skład Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Wiesław Dyszy (przewodniczący), Zygmunt Dobrowolski (sekretarz) i Krzysztof Rorat (członek). Jednostka na koniec 2006 r. liczyła 39 członków czynnych, w tym 3 kobiety. W skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wchodziło 9 dziewcząt i 10 chłopców. Po kilku miesiącach pracy w tym składzie ukazała się interpretacja ustawy o samorządzie terenowym mówiąca o tym, że radny gminy nie może wchodzić w skład Zarządu OSP jeżeli jednostka ta korzysta z mienia gminnego. W tej sytuacji z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu zrezygnował Kazimierz Działoszyk, a Zarząd funkcję tą powierzył  Tadeuszowi Kamzolowi. Do składu Zarządu dokooptowano także Wacława Kardasza.

Zarząd w tym składzie osobowym rozpoczął energiczną działalność statutową. Wykonano kanał remontowy w strażnicy, gdzie położono także nową posadzkę, a następnie pomalowano cały obiekt od strony wewnętrznej. Odnowiono gablotę do przechowywania sztandaru oraz wszystkie regały i szafki w tym obiekcie. Założono stronę internetową jednostki. W lipcu 2008 r. zorganizowano biwak dla członków MDP w Granowie Starym w województwie warmińsko - mazurskim, którym kierowali: Artur Mikszak i Tadeusz Kamzol. Jednostka uczestniczyła także w dwóch akcjach gaśniczych na terenie Michałkowa i Lewkowa.

Dobrze jednostka zaprezentowała się także w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, w których brały udział 4 sekcje. Tym razem najwyżej - bo na 4 miejscu została sklasyfikowana sekcja chłopców MDP, a ich koleżanki zajęły 9 miejsce. Sekcja bojowa w grupie „A" była 15- ta, a seniorzy zajęli odległe 19 miejsce.  W sumie te wyniki spowodowały, że w punktacji ogólnej tej imprezy OSP została sklasyfikowana na 11 miejscu na ogólną ilość 23 jednostek biorących w nich udział. Było to jak dotychczas najwyższe miejsce OSP w tej imprezie.

W roku 2008 w gminnych zawodach uczestniczyły tylko sekcje MDP. Chłopcy w tej rywalizacji zajęli 7 miejsce, a dziewczęta zostały sklasyfikowane na 9 pozycji. W tej sytuacji OSP była dopiero na 18 miejscu w punktacji ogólnej.

W następnym roku te same sekcje ponownie przystąpiły do rywalizacji w tej imprezie. Dziewczęta zajęły  w swojej grupie 7 miejsce, a chłopcy zostali sklasyfikowani dopiero na 15 miejscu. W punktacji ogólnej jednostka była 19 w gronie 22 OSP uczestniczących w tej  imprezie.

W tym samym roku Zarząd OSP wspólnie z Radą Sołecką zorganizował dożynki wiejskie, po których pod adresem niektórych członków Zarządu zaczęto formułować różne oskarżenie o charakterze korupcyjnym. Uważając także zarzuty za bezpodstawne, Prezes i Naczelnik OSP złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji. W tej sytuacji Zarząd OSP podjął decyzję o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania sprawozdawczo- wyborczego. Odbyło się ono w dniu 4 stycznia 2009 r. i uczestniczyło w nim 22 członków na ogólną liczbę 39 członków czynnych. Na funkcję prezesa  ponownie  wybrany został Wacław Kardasz, a w skład 7- osobowego Zarządu weszli także: Leszek Trzeciak- naczelnik, Jan Rychlik- zastępca naczelnika, Marian Kałużny-  wiceprezes, Jan Płuciennik - gospodarz, Grzegorz Bauman- sekretarz i Leon Marchewka- skarbnik. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Aleksy Mielcarek- przewodniczący, Andrzej Krawczyk- sekretarz  i jako członek Komisji- Krzysztof Rorat. W dniu 14 kwietnia 2010 r. nastąpiła zmiana na stanowisku naczelnika, na które powołany został Marek Ciesielski. Innych zmian w składzie władz OSP w bieżącej kadencji nie było.

W ubiegłym roku jednostka mocniej zaakceptowała swój udział w gminnych zwodach sportowo- pożarniczych. Naczelnik Marek Ciesielski wspólnie z Arturem Mikszakiem przygotowali do tej imprezy 4 sekcje. W zawodach MDP wystąpiła tylko sekcja dziewcząt i po raz trzeci została sklasyfikowana na 7 miejscu. Po dłuższej przerwie ( od 2003r.) wystąpiła w tej imprezie sekcja kobiet i była     6 w gronie 8 sekcji. Nie udał się start mężczyznom. Sekcja bojowa zajęła 17 miejsce, a seniorzy zostali sklasyfikowani na 18 (przedostatnim) miejscu. Słaba postawa mężczyzn spowodowała, że OSP w punktacji ogólnej była na 15 miejscu. Tak jak co roku dziewczęta i chłopcy uczestniczyli w turnieju piłki nożnej o puchar Zarządu Oddziału Gminnego zajmując odpowiednio 6 i 9 miejsce.

W,który turnieju tenisa stołowego, który Zarząd Oddziału Gminnego zorganizował w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim - Maria Karolak w kategorii kobiet i Tomasz Trzeciak w grupie członków MDP zajęli 3 miejsca.

W ramach przygotowań do jubileuszu samorząd gminny sfinansował wykonanie nowego dachu na budynku strażnicy, zakupiono 10 kompletów mundurów ochronnych i nowe węże tłoczne.

Na podkreślenie zasługuje także działalność członka OSP Kazimierza Marchewki, który od początku istnienia jednostki dokumentuje jej historię.

Od kilku lat wyróżniany jest nagrodami w  wojewódzkich przeglądach kronik.  

W końcu 2010 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Lewkowie liczyła 42 członków czynnych, w tym 3 kobiety. Działająca przy jednostce Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczyła 30 osób, w tym 15 dziewcząt.

Delegatami OSP na XI Zwyczajny Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ostrowie Wielkopolskim byli Wacław Kardasz i Marek Ciesielski, a przedstawicielem jednostki w składzie Zarządu Oddziału Gminnego został  Mateusz Klar.


Marlena Kruszyk

Lewków - galeria

 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Lewków
 
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.