Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd Gminy / Załatw sprawę w urzędzie / DOWODY OSOBISTE / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny to program rządowy o zasięgu ogólnokrajowym, którego adresatem są rodziny wielodzietne bez względu na miejsce zamieszkania oraz poziom osiąganego dochodu. Dokumentem uprawniającym do korzystania z programu jest Karta Dużej Rodziny.

Uprawnieni do korzystania z programu to:

 • rodziny wielodzietne,
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka,

Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć:

Rodzica/rodziców/małżonków/opiekunów prawnych dzieci prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki; bez ograniczeń wiekowych -  w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko/dzieci; w tym:

 • rodzinę zastępczą zamieszkałą pod wspólnym adresem na terenie województwa wielkopolskiego, sprawującą prawną formę opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz.135 z późn. zm.);
 • rodzinny dom dziecka – należy przez to rozumieć prawną formę opieki na dzieckiem, całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.),
 • prawo do posiadania karty przysługuje również członkowi rodziny, który jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art.186 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium RP oraz mającym miejsce zamieszkania na terenie RP obywatelem państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014r. poz. 1525), posiadającym prawo pobytu na terytorium RP.

 

Wymagane dokumenty:

 • ważny dowód osobisty wnioskodawcy (członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych);
 • oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej, ani jej ograniczeniu ( wypełnia każdy rodzic);
 • oświadczenie wnioskodawcy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie KDR lub jej duplikatu oraz do odbioru KDR lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku;
 • wypełniony wniosek;
 • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (dotyczy osób, które ukończyły 18 lat i uczą się w szkole ponadgimnazjalnej lub wyższej nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia);
 • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ( w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia i posiadają takie orzeczenie);
 • postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (dziecko, które ukończyło 18 lat i nadal przebywa w tej samej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dołącza zaświadczenie o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka);
 • zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny ( wypełnić w przypadku gdy wnioskodawca ma być powiadomiony SMS, że karta jest do odbioru);
 • w przypadku cudzoziemców mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagany jest do okazania dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce złożenia dokumentów i odbioru spersonalizowanych kart

Wniosek z wymaganymi załącznikami można złożyć w Biurze Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski przy Al. Powstańców Wielkopolskich 12, pokój nr 1 w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Spersonalizowane karty odbiera się pod ww. adresem.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny może złożyć:

 • rodzic,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • opiekun prawny,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz dzieci biologicznych,
 • rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych oraz dzieci biologicznych

Okres ważności karty:

Karta  jest wydawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 lat;
 • dziecku, które ukończyło 18 lat – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce  lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia (karta ważna jest wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki);
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej  - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (jeżeli dziecko ma ukończone 18 lat i nadal przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej, w której przebywało do ukończenia 18 roku życia oraz pobiera naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni wyższej karta ważna jest do ukończenia 25 roku życia wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w danej placówce);

Pozostałe informacje:

 • Karta przyznawana jest bezpłatnie natomiast wydanie jej duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21zł (w uzasadnionych przypadkach Wójt może odstąpić od pobrania opłaty),
 • uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionym jedynie o dane nowego członka rodziny,
  • w przypadku utraty, uszkodzenia lub zmiany danych zawartych w Karcie należy niezwłocznie,  o tym fakcie powiadomić Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim (jeżeli będzie wydana nowa karta w związku z utratą dotychczas posiadanej wówczas wnioskodawca składa oświadczenie o braku możliwości zwrotu karty. Natomiast jeżeli będzie wymiana Karty ze względu na zmianę danych, wówczas dotychczas posiadaną Kartę należy zwrócić. Obowiązek zwrotu nie dotyczy Kart, którym upłynął termin ważności),
  • Karta wydawana jest dla rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski,
  • prawo do posiadania KDR nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
  • w przypadku stwierdzenia przez Wójta prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu,
  • nie stwierdza się utraty prawa do posiadania Karty, w przypadku gdy Karta utraciła ważność.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (dz. U. z 2014r. poz. 1954 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z 2014r. poz. 1956),

 

Katalog partnerów Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce duża rodzina.

JD
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.