Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd Gminy / Załatw sprawę w urzędzie / EWIDENCJA LUDNOŚCI

EWIDENCJA LUDNOŚCI

 

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski informuje:

 

W rejestrze i w spisie wyborców ujęte są z urzędu, jedynie osoby na stałe zameldowane na terenie gminy Ostrów Wielkopolski.

Wyborca stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie, w urzędzie gminy pisemny wniosek. Do wniosku dołącza się kserokopie ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz pisemna deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie. Wyborcy, którzy złożą wniosek o dopisanie do rejestru wyborców, będą ujmowani w spisach wyborców do każdych wyborów.

Wniosek mogą złożyć również:

 • Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
 • Wyborca nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
 • Wyborca stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru, wydaje Wójt Gminy w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Wójt przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy.

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (pdf)

Pisemna deklaracja zawierająca informację niezbędne do wpisania do rejestru wyborców (pdf)

 


 PEŁNOMOCNICTWO (pdf) 

Zgłoszenie pobytu stałego (pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (pdf)

Zgłoszenie pobytu czasowego (pdf)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (pdf)

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rrzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (pdf)

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (pdf)

Wniosek o udostępnienie danych: z rejestru mieszkańców, z rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru pesel (pdf)

 

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

 

Wymagane dokumenty:

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Dowód osobisty albo w uzasadnionych przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości ( dla osoby niepełnoletniej nieposiadającej dokumentu stwierdzającego tożsamość należy przedłożyć skrócony odpis aktu urodzenia).
 • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu / domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu ( np.: umowa najmu). Potwierdzenie pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
 • Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego ( obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu).

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:

 • Pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania lub  zameldowania,
 • Dowód osobisty pełnomocnika

 W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.

 

 Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski   - pokój Nr 1

 

Opłata:

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej – opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim  albo bezpośrednio na następując rachunek bankowy:    BOŚ S.A.O/Ostrów Wielkopolski  21 1540 1173 2001 4000 1007 0004

 Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu. W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

 

Uwagi:

 Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Data zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Zameldowanie dokonuje organ  gminy właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego matki dziecka lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego – organ właściwy ze względu na miejsce pobytu czasowego  trwającego ponad 3 miesiące. Zameldowanie następuje na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia, przekazanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt, bez konieczności wypełniania formularza „ Zgłoszenie pobytu stałego”.

 

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem – udzielonym na podstawie art. 33§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponująca innym tytułem prawnym do lokalu( np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( do wglądu)
 • Paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:

 • dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA  i Szwajcarii „ zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu „ lub  „dokument potwierdzający prawo stałego pobytu”.
 • dla obywateli innych państw, karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy  w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgoda na pobyt tolerowany.

Przy zameldowaniu na pobyt stały:

 •  dla obywateli państw członkowskich Unii europejskiej, obywateli państw członkowskiego EFTA i Szwajcarii „ dokument potwierdzający prawo stałego pobytu”
 • dla obywateli innych państw: karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  lub decyzja o nadaniu st. uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. 

 

Marlena Kruszyk
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.