Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Góra
Menu górne
Treść główna
Menu prawe
Dół strony
Znajdujesz się w: Strona główna / Urząd Gminy / Załatw sprawę w urzędzie / DOWODY OSOBISTE

DOWODY OSOBISTE

 

DOWODY OSOBISTE - ZMIANA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 1 MARCA 2015R.

Pełnomocnictwo szczególne (pdf)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (pdf)

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym (pdf)

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych (pdf) 

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobodnego przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnota Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej może posiadać jeden ważny dowód osobisty.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest waży przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowody osobiste wydają organy gmin.

ZASADY WYDAWANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

 1. Dowód osobisty wydaje się na wniosek.
 2. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne (wniosek w postaci elektronicznej musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
 4. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie zawiadomiony.
 5. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych  ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny, w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa jeden z rodziców, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun prawny, natomiast w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wniosek składa kurator). W chwili składania wniosku wymagana jest obecność  osoby, której ma być wydany dowód w organie gminy. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia. Osoby ubiegają się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy ze względu na ukończenie 18 roku życia mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu bez obecności rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 7. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 8. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się aktualną, kolorową, wykonaną na jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii pokazującą wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami fotografię o wymiarach 35x45mm odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Wyjątek stanowią osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o  niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r Nr 14. Poz.92 z późn. zm.) oraz osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, które mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku  do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB i spełniającą w/w wymogi.
 9. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami.
 10.  Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
 11. Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia lub osoby, które były obecne przy składaniu wniosku. W przypadku osób niepełnosprawnych, chorych lub osób, które ze względu na niedającą się pokonać przeszkodę nie są wstanie odebrać dowodu osobistego czynności tej może dokonać w ich imieniu pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dowodu osobistego (dotyczy wniosków przyjętych w miejscu pobytu wnioskodawcy, który nie może przybyć z wnioskiem do siedziby organu gminy ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inną nie dającą się pokonać przeszkodą). Dowód osobisty osobie nieposiadjącej zdolności do czynność prawnych odbiera rodzic lub opiekun prawny. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczona zdolność  do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.
 12. Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.
 13. Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów fotografii, o których mowa jest w art.29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy.
 14. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która ma rygor natychmiastowej wykonalności.
 15. Odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
 16. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienie niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

 17. W celu potwierdzenia tożsamości osoby pełnoletnie proszone są o dołączenie do wniosku dowodu osobistego lub paszportu w przypadku zgłoszenia utraty dowodu osobistego jeżeli wnioskodawca posiada taki dokument. Natomiast w przypadku osób małoletnich prosi się o dołączenie do wniosku legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub paszportu jeżeli osoba małoletnia posiada dany dokument.

 

WYMIANA, UTRATA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

 1. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 •  Upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 • Zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 • Zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • Utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 • Przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
 1. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
 • Co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 • Niezwłocznie w przypadku zmiany danych, zmiany wizerunku twarzy, utraty, uszkodzenia dowodu osobistego;
 1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dokument został utracony lub zniszczony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 litego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
 2. Zgłoszenia utraty lub zniszczenia dowodu osobistego osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 3. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie i jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 4. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobie, która dokonała zgłoszenia utraty lub uszkodzenia drogą elektroniczną na terytorium RP lub w konsulacie w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie wydaje się na żądanie.
 5. Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, policji, innemu organowi administracji publicznej lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Znaleziony dokument bez zbędnej zwłoki można również przekazać jego posiadaczowi, który również może powiadomić odpowiednie organy o utracie dowodu osobistego.
 6. Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Stwierdza się nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku o jego wydanie podała nieprawdziwe dane. Stwierdzenie nieważności dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.
 8. Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny. Orzekanie w w/w sprawach odbywa się na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.)

DOWODY OSOBISTE WYDANE PRZED DNIEM 1 MARCA 2015R.

 1. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.
 2. Adres zameldowania zamieszczony w dowodzie osobistym wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia 1 marca 2015r. nie potwierdza adresu miejsca zameldowania.
 3. Zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.

 

 

 

Marlena Kruszyk
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez:CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.